PLATE-LOADED BICEP CURL
ไบเซ็บ เคอร์ล

ราคาอุปกรณ์:
Standard 1 นิ้ว 11,970 บาท | Olympic 2 นิ้ว 12,970 บาท

bicep curl

เครี่องบริหารหน้าแขน หรือไบเซ็บ เล่นได้สองท่าย่อย คือ bicep curl บริหารหน้าแขนทั้งสองข้าง ซึ่งเป็นท่าพื้นฐานของหน้าแขน และ Scott curl ซึ่งบริหารขณะต้นแขนอยู่ในแนวนอน ขนานกับพื้น และเน้นบริหารหน้าแขน ส่วนล่าง

  • bicep curl 2
    เล่นสองแขนได้อิสระ
  • bicep curl 3
  • bicep curl 4
    Scott Curl
    ต้นแขนอยู่ในแนวนอน

Dimensions
กว้าง 1.30 เมตร
ลึก 1.05 เมตร
สูง 0.95 เมตร