MONOLIFT ATTACHMENT
อุปกรณ์เสริม โมโนลิฟท์


อุปกรณ์เสริม POWER RACK สำหรับเล่น SQUAT หนักๆ โดยผู้เล่นไม่ต้องก้าวขาเข้า หรือออก ก่อนหรือหลังเล่นเลย


[ไม่รวมพาวเวอร์แร๊ค บาร์ยาว หรือแผ่นน้ำหนัก]