OLYMPIC EZ BAR
บาร์หยักโอลิมปิก

ราคาอุปกรณ์: 3,510 บาท

Olympic EZ bar ของเรายาว 150 ซม. ทำให้

  • ด้ามจับมีความยาว 90 ซม. (ซึ่งจะยาวกว่าบาร์หยักที่ความยาวรวม 120 ซม.) ผู้ใช้สามารถจับบาร์เล่นได้โดยมือสองข้างไม่ชิดกันเกินไป
  • หัว Olympic สองข้างยาวข้างละ 30 ซม. ทำให้มีระยะไม่ให้แผ่นน้ำหนักหลุดออกในขณะยกเล่น
Olympic EZ bar

ใช้งานกับ แผ่นน้ำหนักโอลิมปิก รู 2 นิ้ว

Olympic collars

คอลล่า 2 นิ้ว ใช้ล็อคแผ่นน้ำหนัก เป็นแหวน+ตัวหนอนขันเข้า

Dimensions
ยาว 1.50 เมตร

  • leg press hack squat flash sale
  • visit our Blog page for weight-training articles