POWER TOWER

power tower

POWER TOWER เป็นอุปกรณ์ที่รวมจุดเด่นของ Power Station เข้ากับ Smith Machine เข้าดัวยกันอย่างลงตัว
เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่บ้านที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการการใช้งานที่หลากหลาย

power tower 48
New!
New Pull-up bar with wide grip and narrow grip.

Other items required for use:

Please note: Demostratin photos below still show the old Power Tower with old Pull-up bar.
New Power Tower purchases will come equipped with new Pull-up bar pictured above.

SMITH MACHINE

POWER STATIONDimensions
Width 1.21 m. (+ Standard Barbell = 2.10 m. หรือ + Olympic Barbell = 2.20 m.)
Depth 1.60 m. (not inclusive of Multi-purpose Bench)
Height 2.23 m.