POWER TOWER

power tower

POWER TOWER เป็นอุปกรณ์ที่รวมจุดเด่นของ Power Station เข้ากับ Smith Machine เข้าดัวยกันอย่างลงตัว
เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่บ้านที่มีพื้นที่จำกัด แต่ต้องการการใช้งานที่หลากหลาย

power tower 48
New!
New Pull-up bar with wide grip and narrow grip.

Other items required for use:

Please note: Demostratin photos below still show the old Power Tower with old Pull-up bar.
New Power Tower purchases will come equipped with new Pull-up bar pictured above.

SMITH MACHINE

 • power tower 03
  Decline Bench Press
 • power tower 01
  Supine Bench Press
 • power tower 02
  Incline Bench Press
 • power tower 04
  Shoulder Press
 • power tower 05
  Squats
 • power tower 06
  Lunges
 • power tower 09
  Upright Row
 • power tower 08
  Shrugs

POWER STATION

 • power tower 13
  Decline Bench Press
 • power tower 11
  Supine Bench Press
 • power tower 12
  Incline Bench Press
 • power tower 14
  Shoulder Press
 • power tower 15
  Squats
 • power tower 16
  Lunges
 • power tower 18
  Shrugs
 • power tower 19
  Upright Row
 • power tower 10
  Pull-Up
 • power tower 21
  Lat Pulldown
 • power tower 22
  Cable Row

 • power tower 25
  With thigh pad for lat pulldown
 • power tower 24
  and foot rest for cable row

 • power tower 26
  New Lat Pulldown
 • power tower 31
  New plate-loading system
 • power tower 32
  Accessories:
  Safety bars,
  Foot Rest,
  Thigh Pad,
  Lat bar, and
  Tricep bar

Dimensions
Width 1.21 m. (+ Standard Barbell = 2.10 m. หรือ + Olympic Barbell = 2.20 m.)
Depth 1.60 m. (not inclusive of Multi-purpose Bench)
Height 2.23 m.